Kā izvēlēties seifu?
Ko plānojat glabāt seifā?
Kad būsiet izlēmuši, ko glabāsiet seifā, varēsiet pareizi izvēlēties seifa izmēru, tipu, slēdzeni un drošības līmeni.
Kādam būtu jābūt Jūsu seifa izmēram?
Vispārējais noteikums ir šāds – pēc iespējas vienmēr izvēlieties lielāku seifu, nekā Jums sākumā liekas vajadzīgs.
Kādas drošības prasības?
Seifs aizsargā ne tikai pret zādzībām, bet arī pret ugunsgrēku. Jo dārgākas lietas Jums ir, attiecīgi jāizvēlas arī drošāks seifs.
Kur uzstādīsiet seifu?
Pastāv trīs seifu tipi pēc to uzstādīšanas veida: novietojams uz grīdas, iebūvējams sienā un grīdā.
Kādu izvēlēties seifa slēdzeni?
Populārākie seifi ar atslēgas tipa slēdzeni, mehānisko koda un elektronisko slēdzeni vai seifi ar dubultām slēdzenēm. Mūsdienās labākais risinājums – ar elektronisku slēdzeni slēdzami seifi.
Izvēles gids

Privātuma politika

1.    PAMATINFORMĀCIJA
1.1.    Šī Privātuma politika nosaka Jūsu Personas Datu apstrādes nosacījumus, izmantojot Datu pārziņa Interneta vietni.
1.2.    Privātuma politikas noteiktie nosacījumi tiek piemēroti katru reizi, kad Jūs vēlaties piekļūt mūsu saturam un/vai pakalpojumam, kā arī iegādājoties interneta vietnē pārdodamās preces.
1.3.    Šī Privātuma politika ir sagatavota un šajā Interneta vietnē Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktu un Regulas prasībām.


2.    IZMANTOTIE JĒDZIENI
2.1.    Šajā Privātuma politikā tiek izmantoti šādi jēdzieni:
•    "Personas dati" vai "Dati" ir jebkāda informācija par Lietotāju, kura identitāte noteikta vai kura identitāti tieši vai netieši var noteikt (datu subjekts).
•    "Datu apstrāde" – jebkāda ar personas datiem vai personas datu kopām veicamā, izmantojot automatizētus vai neautomatizētus līdzekļus, operācija vai operāciju secība, piemēram, vākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, uzglabāšana, adaptēšana vai maiņa, atgūšana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, kā arī saskaņošana vai kombinēšana ar citiem datiem, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
•    "Datu pārzinis" ir UAB "Saffort Northern Europe", uzņēmuma reģistrācijas numurs 304447813, juridiskā adrese Vilkpēdes iela 2A, Viļņa, Lietuva (Vilkpėdės g. 2A, Vilnius, Lietuva), kura nosaka Jūsu Datu apstrādes mērķus un līdzekļus, kā tas ir definēts šajā Privātuma politikā.
•    "Interneta vietne" ir Datu pārvaldītāja interneta vietne, kuras adrese ir https://www.saffort.lv
•    "Jūs" vai "Lietotājs" ir fiziska persona, kura apmeklēja Datu pārziņa Interneta vietni un kuras Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku.
•    "Privātuma politika" ir šī privātuma politika, kurā tiek paredzēti galvenie Datu pārziņa Personas datu vākšanas, uzkrāšanas, apstrādes un uzglabāšanas noteikumi, kas attiecas uz Lietotājiem, kuri lieto Interneta vietni.
•    "Regula" nozīmē 2018. gada 25. maija Eiropas Savienībā spēkā stājušos 2016/679 regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
•    "Sīkdatnes" ir mazi teksta dokumenti, kas satur unikālu identifikācijas numuru, kurš tiek nosūtīts no Interneta vietnes uz Lietotāja datora cieto disku, lai Datu pārzinis varētu atšķirt Lietotāja datoru un redzēt tā darbību internetā.
•    "Piekrišana" – jebkāda pēc brīvas gribas dota, konkrēta un nepārprotama pienācīgi informētā Jūsu gribas izteikšana ar paziņojumu vai viennozīmīgām darbībām, ar ko piekrītat, ka tiek apstrādāti ar Jums saistītie Personas dati.
2.2.    Šajā Privātuma politikā minētie un turpmāk izmantotie jēdzieni saprotami tā, kā tie ir definēti un paskaidroti Regulā, ar kuru varat iepazīties, nospiežot uz saites šeit.


3.    APSTRĀDĀJAMIE PERSONAS DATI
3.1.    Lietotājam, lai iegādātos Interneta vietnē piedāvātās preces, ir jāsniedz Datu pārzinim tālāk tekstā norādītie Personas dati:
•    Vārds
•    Uzvārds
•    E-pasta adrese
•    Tālruņa numurs
•    Dzīvesvietas adrese
•    Bankas konta numurs
3.2.    Interneta vietnē Datu pārzinis izmanto arī sīkdatnes, ar kuru palīdzību tiek vākti Dati, kas atklāj šīs Interneta vietnes lietošanas īpatnības, Lietotāja uzvedību vai automātiski sagatavo vizīšu statistiku. Vairāk informācijas par šajā Interneta vietnē izmantojamām sīkdatnēm var uzzināt šīs Privātuma politikas 6. nodaļā.


4.    PERSONAS DATU IZMANTOŠANAS MĒRĶI
4.1.    Jūsu sniegtos un mūsu savāktos Personas datus par Jums mēs apstrādājama šādiem mērķiem:
4.1.1.    lai varētu izmantot mūsu sniegto interneta pirkšanas pakalpojumu;
4.1.2.    pirkumu groza apmaksai ar izvēlētā ārējā maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību;
4.1.3.    lai izpildītu Jūsu veikto pārskaitījumu un piegādātu iegādātās preces uz Jūsu norādīto adresi;
4.1.4.    rēķinu izrakstīšanai un grāmatvedības vajadzībām;
4.1.5.    lai uzlabotu mūsu interneta vietnes darbību;
4.1.6.    lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, dalītos informācijā.


5.    PERSONAS DATU ATKLĀŠANA
5.1.    Datu pārzinis nodrošina, ka Lietotāju Personas dati netiks pārdoti, sniegti vai kā citādāk bez tiesiska pamatojuma nodoti trešajām personām, kā arī izmantoti citos nolūkos, kas atšķiras no tiem, kuriem dati tika savākti. Datu pārzinis var nodot Datus tikai saskaņā ar šo Privātuma politiku un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
5.2.    Datu pārzinis var nodot Lietotāja Personas datus trešajām pusēm, tikai:
5.2.1.    likumos noteiktajos gadījumos un ja tas ir nepieciešams šīs Privātuma politikas mērķu iedzīvināšanai;
5.2.2.    ja šai Datu nodošanai tiek saņemta Lietotāja atsevišķa piekrišana;
5.2.3.    ja tas ir nepieciešams, lai Datu pārzinis izpildītu noslēgto līgumu ar Lietotāju un pienācīgi sniegtu pakalpojumus;
5.2.4.    Datu nodošana obligāta pēc tiesībsargājošo institūciju pieprasījuma Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
5.2.5.    citos Regulā un Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajos gadījumos.


6.    SĪKDATŅU IZMANTOŠANA
6.1.    Interneta vietnē Datu pārvaldītājs izmanto sīkdatnes, kas ir mazi teksta dokumenti, kuri satur unikālu identifikācijas numuru, un kas tiek nosūtīti no interneta vietnes uz Lietotāja datora cieto disku, lai Datu pārzinis varētu atšķirt Lietotāja datoru un redzēt tā darbību internetā.
6.2.    Ar sīkdatnēm Datu pārzinis vāc šādus Datus: IP adresi, pārlūka tipu, demogrāfiskos datus, citus Lietotāja uzvedību Interneta vietnē fiksējošos Datus.
6.3.    Vietnē tiek izmantotas tālāk tekstā norādīto veidu sīkdatnes:
6.3.1.    Seansa sīkdatnes. Seansa sīkdatnes ļauj atpazīt Lietotāju viena apmeklējuma Interneta vietnē laikā, redzēt tā izturēšanos, klikšķus seansa laikā un tos atcerēties, dodoties no vienas lapas uz citu. Seansa sīkdatnes ir pagaidu un dzēšamas tiklīdz tiek aizvērts pārlūks vai iziets no Interneta vietnes.
6.3.2.    Analītiskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes izmantojamas Interneta vietnē apmeklētāju navigācijas metožu statistiskās analīzes sagatavošanai.

Sīkdatnes nosaukums

Apraksts

Izmantošanas mērķis

Derīguma laiks

 

Seansa sīkdatnes:

 

 

frontend

frontend_cid

Tiek izveidotas apmeklējot vietni, lai atpazītu lietotāju.

Tiek dzēstas izejot no Interneta vietnes

Analītiskās sīkdatnes:

 

 

_ga

Šīs sīkdatnes izmantojamas "Google Analytics", lai izvērtētu Lietotāja apmeklēšanas mērķus, sagatavotu atskaites par Interneta vietnes aktivitāti Datu pārzinim un uzlabotu Lietotāja pieredzi, apmeklējot vietni.

1 gads

_gid

Vietnes "Google Analytics" sīkdatne, izmantojama novērošanas nolūkos, lai atšķirtu Lietotājus.

24 stundas

_gat

 

Vietnes "Google Analytics" sīkdatne, izmantojama Interneta vietnē veikto pieprasījumu skaita kontrolēšanai.

10 minūtes


        
6.4.    Datu pārzinis no Interneta vietnē izmantojamām sīkdatnēm iegūtos Datus izmanto šādos nolūkos:
6.4.1.    Lietotāju identificēšanai;
6.4.2.    Interneta vietnes vizīšu statistikas un Lietotāju uzvedības analizēšanai;
6.4.3.    Interneta vietnē pieejamo pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai.
6.5.    Ar datora iestatījumu palīdzību Lietotājs var rediģēt sīkdatņu izmantošanas noteikumus, t. i., dzēst (bloķēt) sīkdatnes vai to daļu. Lietotājs par visiem sīkdatņu iestatījumiem vairāk informācijas var atrast adresē http://www.allaboutcookies.org. Lietotājs par "Google Analytics" sīkdatnēm un to iestatījumiem vairāk informācijas var atrast adresē http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Svarīgi atzīmēt, ka mainot sīkdatņu izmantošanas iestatījumus dažas Interneta vietnes funkcijas var nedarboties.

7.    DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅI
7.1.    Datu pārzinis apņemas uzglabāt Lietotāja personas datus konkrētā periodā, kas ir norādīts spēkā esošos Lietuvas Republikas likumos un citos tiesību aktos un/vai šajā Privātuma politikā, taču ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem Lietuvas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem vai Datu apstrādes mērķu sasniegšanai saskaņā ar šo Privātuma politiku.
7.2.    Lietotājam sazinoties ar Datu pārzini tieši pa Interneta vietnē norādīto e-pastu vai iesniedzot preču pasūtījumu, Lietotāja Dati tiek uzglabāti 2 (divus) gadus no šādas vēršanās vai pasūtījuma iesniegšanas brīža. Pēc šī perioda Lietotāja Personas dati tiek dzēsti, izņemot, ja turpmākā Datu apstrāde tiek pamatota ar vienu no Regulas 6. p. 1. d. norādīto pamatojumu un Datu pārzinim ir pienākums apstrādāt Personas datus ilgāk par šajā daļā paredzēto, bet ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams.

8.    LIETOTĀJU TIESĪBAS
8.1.    Interneta vietnē Lietotājiem ir šādas tiesības:
8.1.1.    zināt, kādi un kādam mērķim tiek apstrādāti Personas dati;
8.1.2.    iepazīties ar saviem Personas datiem un lejupielādēt tos viegli nolasāmā formātā savā datorā;
8.1.3.    pieprasīt izlabot vai papildināt Personas datus, ja tie nav precīzi vai vairs nav neaktuāli;
8.1.4.    pieprasīt dzēst Personas datus, ja ir vismaz viens no Privātuma politikas 8.5. p. norādītajiem nosacījumiem (tiesības būt aizmirstam);
8.1.5.    pieprasīt, lai Datu pārzinis ierobežo Lietotāja Personas datu apstrādi, ja ir viens no Privātuma politikas 8.7. p. norādītajiem nosacījumiem
8.1.6.    pieprasīt pārcelt Datus pie cita datu pārziņa Privātuma politikas 8.8. p. norādītajā kārtībā (tiesības pārcelt);
8.1.7.    iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai par nelikumīgu Personas datu apstrādi vai Datu pārkāpumu;
8.1.8.    nepiekrist Personas datu apstrādei, ja šie Dati tiek apstrādāti vai plānots tos apstrādāt tiešā mārketinga nolūkos.
8.2.    Jebkādus lūgumus vai norādījumus, kas ir saistīti ar Lietotāja Personas datu apstrādi, Lietotājam ir tiesības iesniegt Datu pārzinim rakstiski, izmantojot šajā Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju (e-pastu vai pasta adresi).
8.3.    Kopā ar lūgumu Lietotājam ir pienākums uzrādīt tā personas identitāti apliecinošu dokumentu vai identificēt sevi ar atļautiem elektronisko sakaru līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad rakstisks lūgums tiek iesniegts pa tiešo, ja lūguma iesniegšanas brīdī pastāv iespēja identificēt Lietotāju.
8.4.    Datu pārzinis, saņēmis šādu lūgumu vai norādījumu, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no vēršanās dienas sniedz atbildi un veic lūgumā norādītās darbības vai atsakās tās veikt, norādot atteikšanās motīvus. Vajadzības gadījumā, ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, norādītais periods var tikt pagarināts uz diviem mēnešiem. Šādā gadījumā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas Datu pārzinis informē Lietotāju par šādu pagarināšanu, kopā iesniedzot kavēšanās iemeslus.
8.5.    Lietotājam iesniedzot lūgumu par tā Datu dzēšanu, Datu pārzinis apņemas nepamatoti nekavējoties dzēst Personas datus, ja to var pamatot ar vienu no tālāk tekstā norādītajiem iemesliem:
8.5.1.    Personas dati turpmāk nav nepieciešami mērķu, kuriem tie tika vākti vai kā citādāk apstrādāti, sasniegšanai;
8.5.2.    Lietotājs atsauc Piekrišanu, uz kuras pamata notiek Personas datu apstrāde, un nav nekāda cita likumīga pamata apstrādāt Personas datus;
8.5.3.    Lietotājs nepiekrīt Datu apstrādei, pastāvot likumīgam Datu pārziņa interešu pamatam, un Datu pārzinis nekonstatē pārākus likumīgus iemeslus Datu apstrādes turpināšanai;
8.5.4.    Personas dati tika apstrādāti nelikumīgi;
8.5.5.    Personas dati jādzēš saskaņā ar Eiropas Savienības vai Lietuvas Republikas tiesībās noteiktajām tiesiskajām saistībām.
8.6.    Datu pārzinis Datu dzēšanu iedzīvina, šifrējot Lietotāju Personas datus tā, ka tos nebūs iespējams izsekot un noteikt, kurai personai tie pieder.
8.7.    Datu pārvaldītājam ir pienākums nepamatoti nekavējoties ierobežot Lietotāja Personas datu apstrādi, ja tiek piemērots kāds no šiem gadījumiem:
8.7.1.    Lietotājs apstrīd Personas datu precizitāti uz tādu periodu, kurā Datu pārzinis var pārbaudīt Personas datu precizitāti;
8.7.2.    Personas datu apstrāde ir nelikumīga un Lietotājs nepiekrīt, ka Personas dati tiek dzēsti, un tā vietā lūdz ierobežot to izmantošanu;
8.7.3.    Datu pārzinim vairs nevajag Personas datus šīs Privātuma politikas 4. nodaļā norādītajiem mērķiem, taču tie nepieciešami Lietotājam, lai iesniegtu, izpildītu vai aizstāvētu likumīgās prasības;
8.7.4.    Lietotājs iebilda Personas datu apstrādei, ja pastāv likumīgs Datu pārziņa interešu pamats, līdz brīdim, kamēr tiks pārbaudīts, vai Datu pārziņa likumīgie iemesli ir pārāki par Lietotāja iemesliem.
8.8.    Lietotājam ir tiesības nosūtīt par sevi rīcībā esošos Datus citam datu pārzinim, bet Datu pārzinis, kuram Personas dati tika iesniegti, nedrīkst radīt tam šķēršļus, ja:
8.8.1.    Datu apstrāde tiek pamatota ar Lietotāja Piekrišanu vai līgumu; un
8.8.2.    Dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem.
8.9.    Izmantojot savas tiesības uz Datu pārcelšanu, Lietotājam ir tiesības lūgt, lai Datu pārzinis tā Personas datus pa tiešo pārsūta citam datu pārzinim, ja tas tehniski ir iespējams.
8.10.    Datu pārzinis patur tiesības neapmierināt Lietotāja lūgumu, izņemot lūgumus par atteikšanos saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus un vērsties ārpustiesas strīdu skatīšanas institūcijā, ja jānodrošina: (i) Datu pārzinim noteikto tiesisko pienākumu izpildi; (ii) publisko kārtību vai noziedzīgo nodarījumu profilaksi; (iii) lietotāju vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību; vai (iv) ja pastāvi citi Regulas 23. p. 1. d. norādītie gadījumi. Jebkurā gadījumā, atsakoties pildīt Lietotāju lūgumus, Datu pārzinis skaidri norāda šādas atteikšanās iemeslus.
8.11.    Visas atbildes Lietotājam jāsniedz kodolīgā, skaidrā un viegli pieejamā formā, skaidrā un vienkāršā valodā. Datu pārzinis bez maksas iesniedz apstrādājamo Personas datu kopiju pa e-pastu vai papīra formātā pēc Lietotāja izvēles, bet ja ir atkārtots Lietotāja lūgums, Datu pārzinis var iekasēt pamatotu maksu, kas nosakāma saskaņā ar administratīvām šādas kopijas sagatavošanas izmaksām, kas nepārsniedz 50 (piecdesmit) eiro.
8.12.    Lietotājam, konstatējot nelikumīgu tā Datu apstrādi vai rodoties strīdam ar Datu pārzini, ir tiesības jebkurā brīdī vērsties ārpustiesas strīdu skatīšanas institūcijā Lietuvā – Valsts datu aizsardzības inspekcijā, tās interneta vietnē norādītajā kārtībā, kas pieejama šeit.

9.    PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS
9.1.    Datu pārzinim, ņemot vērā Lietuvas Republikas likumu un sekundāro tiesību aktu izmaiņas, ir tiesības atjaunot šo Privātuma politiku.
9.2.    Datu pārzinis iesaka Lietotājiem regulāri apmeklēt Interneta vietnē, lai iepazītos ar jaunāko Privātuma politikas versiju. Datu pārzinis, ja ir būtiskas Privātuma politikas izmaiņas, kam ir liela nozīme uz Lietotāja Datu aizsardzību, var paziņot par Privātuma politikas izmaiņām, izmantojot Lietotāja norādīto kontaktinformāciju.

10.    KONTAKTINFORMĀCIJA
Visus ar šo Privātuma politiku saistītos dokumentus un jautājumus var sūtīt, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju:
Sūtot pa pastu: Vilkpēdes iela 2A, Viļņa, Lietuva.
Sūtot uz e-pastu: [email protected]
Pēdējo reizi atjaunināts 21.01.2019.

Atgriezties augšā