Privātuma politika

1. PAMATINFORMĀCIJA

1.1. Šī Privātuma politika nosaka Jūsu Personas datu apstrādes nosacījumus, izmantojot Datu pārziņa vietni.

1.2. Privātuma politikas noteikumi un nosacījumi tiek piemēroti katru reizi, kad piekļūstat mūsu nodrošinātajam saturam un/vai pakalpojumam, kā arī iegādājoties interneta veikalā pārdotās preces.

1.3. Šī Privātuma politika ir sagatavota un šajā vietnē Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas normatīvo aktu prasībām.”


2. IZMANTOTIE JĒDZIENI

2.1. Šajā Privātuma politikā tiek izmantoti šādi termini:
"Personas dati" jeb "Dati" ir jebkura informācija par Lietotāju, kura identitāte ir noskaidrota vai kura identitāti var tieši vai netieši noteikt (datu subjekts).
“Datu apstrāde” ir jebkura darbība vai darbību secība, ko ar personas datiem vai personas datu kopām veic ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, pielāgošana vai modificēšana, ieguve, iepazīšana, izmantošana, izpaušanu, nosūtot, izplatot vai citādi dodot iespēju tos izmantot, kā arī savietojot vai kombinējot ar citiem datiem, ierobežojot, dzēšot vai iznīcinot.
"Datu pārzinis" ir Saffort Northern Europe, UAB, juridiskās personas kods 304447813, juridiskā adrese Vilkpėdės st. 2A, Viļņa, Lietuva, kas nosaka Jūsu datu apstrādes mērķus un līdzekļus, kā noteikts šajā Privātuma politikā
"Tīmekļa vietne" ir Datu pārziņa vietne, kuras adrese ir https://www.saffort.lv.
“Jūs” jeb “Lietotājs” ir fiziska persona, kura apmeklēja Datu pārziņa vietni un kuras Dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku.
"Privātuma politika" ir šī privātuma politika, kas sniedz pamatnoteikumus Datu pārziņa veiktajai Personas datu vākšanai, uzkrāšanai, apstrādei un uzglabāšanai, kas attiecas uz Lietotājiem, lietojot Vietni.
"Regula" nozīmē 2018.g 25. maijs 2016/679, kas stājās spēkā Eiropas Savienībā, par fizisko personu aizsardzību personas datu apstrādē un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
"Sīkdatnes" ir nelieli teksta dokumenti ar unikālu identifikācijas numuru, kas tiek pārsūtīti no vietnes uz Lietotāja datora cieto disku, lai Datu pārzinis varētu atšķirt Lietotāja datoru un redzēt tā darbības internetā.
"Piekrišana" ir jebkura brīvi dota, konkrēta un nepārprotama un pienācīgi informēta jūsu gribas izpausme paziņojumā vai nepārprotamas darbības, ar kurām jūs piekrītat ar jums saistīto Personas datu apstrādei.

2.2. Šajā Privātuma politikā turpmāk minētie un lietotie termini tiek saprasti tā, kā tie ir definēti un izskaidroti nolikumā, kuram var piekļūt, noklikšķinot uz šīs saites šeit.

3.PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI

3.1. Lai iegādātos interneta vietnē uzrādītās preces, lietotājam ir jāsniedz Datu pārzinim šādi Personas dati:
Vārds
Uzvārds
Epasta adrese
Telefona numurs
Mājas adrese
bankas konta numurs

3.2. Datu pārzinis vietnē izmanto arī sīkdatnes, kas vāc Datus, kas atklāj šīs vietnes lietošanas specifiku, Lietotāju uzvedību vai automātiski sagatavotu apmeklējumu statistiku. Plašāku informāciju par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm var atrast šīs Privātuma politikas 6. sadaļā.

4. PERSONAS DATU IZMANTOŠANAS MĒRĶI

4.1. Mēs apstrādājam jūsu sniegtos un mūsu savāktos personas datus par jums šādiem mērķiem:

4.1.1. Lai jūs varētu izmantot mūsu tiešsaistes iepirkšanās pakalpojumu;

4.1.2. Iepirkumu groza apmaksai, izmantojot izvēlēto ārējo maksājumu pakalpojumu sniedzēju;

4.1.3. Lai izpildītu Jūsu pasūtījumu un piegādātu iegādātās preces uz Jūsu norādīto adresi;

4.1.4. Norēķinu un grāmatvedības vajadzībām;

4.1.5. Lai uzlabotu mūsu vietnes veiktspēju;

4.1.6. Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, mēs dalīsimies ar informāciju.

5. PERSONAS DATU IZPAUŠANA

5.1. Datu pārzinis nodrošina, ka Lietotāju Personas dati netiks pārdoti, sniegti vai citādi nodoti trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī izmantoti citiem mērķiem, nevis tiem, kādiem tie tika vākti. Datu pārzinis drīkst pārsūtīt datus tikai saskaņā ar šo Privātuma politiku un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

5.2. Datu pārzinis var nodot Lietotāja Personas datus trešajām personām, tikai:

5.2.1. likumā noteiktajos gadījumos un kad tas ir nepieciešams šīs Privātuma politikas mērķu īstenošanai;

5.2.2. ja šai Datu pārsūtīšanai ir saņemta atsevišķa Lietotāja piekrišana;

5.2.3. kad Datu pārzinim nepieciešams ar Lietotāju noslēgtā līguma izpildei un pakalpojumu pienācīgai sniegšanai;

5.2.4. Datu pārsūtīšana ir obligāta pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā;

5.2.5. citos nolikumā un Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

6. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA7. DATU GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

7.1. Datu pārzinis apņemas glabāt Lietotāju personas datus noteiktu laika periodu, kas noteikts piemērojamos Lietuvas Republikas likumos un citos tiesību aktos un/vai šajā Privātuma politikā, bet ne ilgāk kā nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem Lietuvas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem vai saskaņā ar šo Privātuma politiku, lai sasniegtu politikas mērķus Datu apstrāde.

7.2. Ja lietotājs tieši sazinās ar Datu pārzini uz vietnē norādīto e-pastu. pa pastu vai pēc preču pasūtījuma veikšanas, Lietotāja dati tiek glabāti 2 (divus) gadus no šāda pieprasījuma vai pasūtījuma iesniegšanas brīža. Pēc šī perioda Lietotāja Personas dati tiek dzēsti, izņemot, ja turpmākā Datu Apstrāde balstās uz kādu no Noteikumu 6.p. 1 d. uz norādītā pamata un Datu pārzinim Personas dati jāapstrādā ilgāk, nekā paredzēts šajā daļā, bet ne ilgāk kā nepieciešams.

 
8. LIETOTĀJA TIESĪBAS

8.1. Vietnē Lietotājiem ir šādas tiesības:

8.1.1. zināt, kādi un kādiem nolūkiem personas dati tiek apstrādāti;

8.1.2. iepazīties ar saviem Personas datiem un lejupielādēt tos datorā viegli lasāmā formātā;

8.1.3. pieprasīt personas datu labošanu vai pievienošanu, ja tie ir neprecīzi vai vairs nav aktuāli;

8.1.4. pieprasīt Personas datu dzēšanu, ja kāda no Privātuma politikas 8.5. par norādīto stāvokli (tiesības tikt aizmirstam);

8.1.5. pieprasīt Datu pārzinim ierobežot Lietotāja Personas datu apstrādi gadījumā, ja kāda no Privātuma politikas 8.7. norādītajam stāvoklim;

8.1.6. pieprasījums nodot Datus citam datu pārzinim, Privātuma politikas 8.8. noteikta kārtība (tiesības nodot);

8.1.7. iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par nelikumīgu Personas datu apstrādi vai Datu pārkāpumu;

8.1.8. nepiekrītu Personas datu apstrādei, ja šie dati tiek apstrādāti vai paredzēti apstrādei tiešā mārketinga nolūkos.

8.2. Lietotājam ir tiesības jebkurus ar Lietotāja Personas datu apstrādi saistītus pieprasījumus vai norādījumus iesniegt Datu pārzinim rakstiski, izmantojot šajā Privātuma politikā norādītos kontaktinformāciju (e-pastu vai pasta adresi).

8.3. Kopā ar pieprasījumu Lietotājam jāiesniedz personas identitāti apliecinošs dokuments vai jāidentificējas, izmantojot atļautos elektroniskos saziņas līdzekļus, izņemot gadījumus, kad rakstisks pieprasījums tiek iesniegts tieši, kad ir iespēja identificēt Lietotāju plkst. pieprasījuma iesniegšanas laiks.

8.4. Saņemot šādu pieprasījumu vai norādījumu, datu pārzinis ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas sniedz atbildi un veic pieprasījumā norādītās darbības vai atsakās tās veikt, norādot atteikuma iemeslus. . Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu, noteikto termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem. Šādā gadījumā Datu pārzinis 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas informē Lietotāju par šādu pagarinājumu, norādot kavējuma iemeslus.

8.5. Kad Lietotājs iesniedz pieprasījumu dzēst savus datus, Datu pārzinis apņemas dzēst Personas datus bez nepamatotas kavēšanās, ja to var attaisnot kāds no šādiem iemesliem:

8.5.1. Personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

8.5.2. Lietotājs atsauc Piekrišanu, uz kuras pamata tiek veikta Personas datu apstrāde, un nav cita tiesiska pamata Personas datu apstrādei;

8.5.3. Lietotājs nepiekrīt Datu apstrādei, pamatojoties uz Datu pārziņa leģitīmajām interesēm, un Datu pārzinis nenosaka sevišķi svarīgus leģitīmus iemeslus turpmākai Datu apstrādei;

8.5.4. Personas dati tika apstrādāti nelikumīgi;

8.5.5. Personas dati ir jādzēš saskaņā ar Eiropas Savienības vai Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu.

8.6. Datu pārzinis īsteno Datu dzēšanu, šifrējot Lietotāju personas datus tādā veidā, ka nav iespējams tos izsekot un noteikt, kurai personai tie pieder.

8.7. Datu pārzinim ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās ierobežot Lietotāja personas datu apstrādi, ja ir spēkā viens no šādiem gadījumiem:

8.7.1. Lietotājs apstrīd Personas datu pareizību par tādu laika posmu, kurā Datu pārzinis var pārbaudīt Personas datu pareizību;

8.7.2. Personas datu apstrāde ir nelikumīga un Lietotājs nepiekrīt Personas datu dzēšanai un tā vietā pieprasa ierobežot to izmantošanu;

8.7.3. Datu pārzinim Personas dati vairs nav nepieciešami šīs Privātuma politikas 4. daļā norādītajiem mērķiem, bet tie ir nepieciešami Lietotājam, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības;

8.7.4. Lietotājs ir iebildis pret Personas datu apstrādi, pamatojoties uz Datu pārziņa leģitīmajām interesēm, līdz tiek pārbaudīts, vai Datu pārziņa leģitīmie iemesli ir pārāki par Lietotāja iemesliem.

8.8. Lietotājam ir tiesības par viņu glabātos Datus pārsūtīt citam datu pārzinim, un Datu pārzinis, kuram tika sniegti Personas dati, nedrīkst to kavēt, ja:

8.8.1. Datu apstrādes pamatā ir Lietotāja piekrišana vai līgums; un

8.8.2. Dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem.

8.9. Izmantojot savas tiesības uz datu pārnesamību, Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai Datu pārzinis tieši pārsūta viņa Personas datus citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

8.10. Datu pārzinis patur tiesības neapmierināt Lietotāja pieprasījumus, izņemot pieprasījumus par atteikumu saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus un vērsties ārpustiesas strīdu risināšanas institūcijā, kad nepieciešams nodrošināt: (i) Datu pārzinim noteiktos juridiskos pienākumus; ii) sabiedriskā kārtība vai noziedzības novēršana; iii) patērētāju vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzība; vai iv) cita regulas 23. panta gadījumā. 1 d. norādītajiem gadījumiem. Jebkurā gadījumā, ja Datu pārzinis atsakās izpildīt Lietotāja pieprasījumus, viņš skaidri norāda šāda atteikuma iemeslus.

8.11. Visas atbildes tiek sniegtas Lietotājam kodolīgā, pārskatāmā, saprotamā un viegli pieejamā formā, skaidrā un vienkāršā valodā. Datu pārzinis bez maksas izsniedz apstrādāto Personas datu kopiju elektroniskā vai papīra formātā pēc Lietotāja izvēles, un pēc Lietotāja atkārtota pieprasījuma Datu pārzinis var iekasēt saprātīgu maksu, kas noteikta atbilstoši šādu sagatavošanas administratīvajām izmaksām. kopiju, nepārsniedzot 50 (piecdesmit) eiro.

8.12. Ja lietotājs pamana savu Datu nelikumīgu apstrādi vai ja rodas strīds ar Datu pārzini, viņam ir tiesības jebkurā laikā vērsties ārpustiesas strīdu risināšanas institūcijā Lietuvā - Valsts datu aizsardzības inspekcijā, noteiktajā kārtībā. savā tīmekļa vietnē, kas atrodama šeit.

9. PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

9.1. Datu pārzinim, ņemot vērā izmaiņas Lietuvas Republikas normatīvajos aktos un nolikumā, ir tiesības atjaunināt šo Privātuma politiku.

9.2. Datu pārzinis iesaka Lietotājiem regulāri apmeklēt Vietni, lai atrastu jaunāko Privātuma politikas versiju. Privātuma politikas būtisku izmaiņu gadījumā, kam ir liela nozīme Lietotāju datu aizsardzībā, Datu pārzinis par izmaiņām Privātuma politikā var paziņot, izmantojot Lietotāja norādītos kontaktinformāciju. "


10. KONTAKTINFORMĀCIJA

Visus ar šo Privātuma politiku saistītos dokumentus un jautājumus var sūtīt uz šādiem kontaktiem:

Sūtot e-pastu pa pastu: [email protected]