1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šie pirkuma - pārdevuma noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka personas, kas iegādājas preces www.saffort.lv interneta veikalā (turpmāk – Pircējs), un "SAFFORT NORTHERN EUROPE" (turpmāk – Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību. Pērkot preces interneta veikalā, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem.
1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām.

2. PIRKŠANAS – PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪDIS

2.1. Pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs interneta veikalā ir izvēlējies preces un ievietojis tās savā preču grozā, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu, iepazinies ar šiem Noteikumiem un noklikšķinājis uz pirkuma apstiprināšanas pogas, viņš apstiprina savu pasūtījumu un tas ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei saskaņā ar šo līgumu. Ja Pircējs nepiekrīt visiem vai tikai kādai Noteikumu daļai, tad pasūtījums netiek veikts.

3. PIRCĒJA TIESĪBAS

3.1. Pircējam ir tiesības veikt pirkumus interneta veikalā, saskaņā ar šiem Noteikumiem un LR normatīvajiem tiesību aktiem.
3.2. Pircējam ir tiesības nenorādot iemeslu atteikties no interneta veikalā noslēgtā pirkšanas – pārdošanas līguma ar Pārdevēju (izņemot šajā sadaļā zemāk norādītos izņēmumus), par to paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 30 dienu laikā no preces piegādes dienas.
3.3. Pircēja tiesības atteikties no interneta veikalā noslēgtā pirkšanas – pārdošanas līguma ar Pārdevēju neattiecas uz šiem līgumiem:
3.3.1. līgumiem saskaņā ar īpašiem, pēc lietotāja pieprasījuma izgatavotām un nokomplektētām precēm, kuras nav izgatavotas, nokomplektētas iepriekš, un, kuras tiek ražotas saskaņā ar lietotāja personīgo pasūtījumu.
3.3.2. līgumiem saskaņā ar īpašām lietotāja pasūtītām precēm, proti, precēm, kas nav uzglabājamas Pārdevēja noliktavā (visas preces, kuru piegādes laiks ir vairāk nekā 2 d.d.) un tiek piegādātas tikai tad, ja tās ir pasūtījis Pircējs.
3.4. Pircējam ir tiesības atgriezt preces Pārdevējam un atgūt visu par precēm samaksāto summu, ja:
3.4.1. No preču piegādes dienas nav pagājis vairāk nekā 30 dienas.
3.4.2. Produkts nav bojāts vai citādi ārējo faktoru ietekmēts.
3.4.3. Prece tiek atgriezta oriģinālā iepakojumā, kā tā tika piegādāta pircējam.
3.5. Pircējs, kas pieņēmis lēmumu preci atgriezt, aizpilda brīvas formas preces atgriešanas aktu, kurā tiek norādīti pircēja personīgie dati – vārds, uzvārds, adrese, pasūtījuma numurs un preces atgriešanas iemesls, un iesniedz to Pārdevējam.
3.6. Bezmaksas atgriešanas gadījumā, Pircējs pats organizē preču piegādi Pārdevējam un uzņemas ar to saistītas izmaksas.
3.7. Bezmaksas atgriešanas gadījumā nauda par sniegtajiem papildus pakalpojumiem (uznešana, nonešana, montēšana, speciālista konsultācijas un tml.) Pircējam netiek atgriezta.
3.8. Pēc preces atgriešanas Pārdevējam, 15 kalendāro dienu laikā tiek veikta preces pārbaude un tiek noteikts, vai prece atbilst bezmaksas atgriešanas prasībām. Ja Pārdevējs apliecina, ka prece nav bojāta un atbilst bezmaksas atgriešanas prasībām, samaksātā summa par precēm tiek atgriezta Pircējam 15 kalendāro dienu laikā no pārbaudes brīža.
3.9. Atgriežot preci, kas neatbilst pasūtītai precei un/vai nekvalitatīvu preci, Pārdevējs piekrīt pieņemt tādas preces un nomainīt tās pret līdzīgām precēm, vai, ja pircējs vēlas, atgriezt par precēm samaksāto naudu.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. Pircējs apņemas samaksāt par precēm un to piegādi, kā arī citus maksājumus (ja tādi ir norādīti noslēdzot līgumu) un saņemt pasūtītās preces. Par precēm Pircējs var maksāt vairākos veidos: maksāt izmantojot savu internetbanku, uz kuru ir norāde interneta veikalā (tajā gadījumā, ja Pardevējs ar Pircēja banku ir noslēdzis atbilstošu līgumu); veicot priekšapmaksu kontā saskaņā ar rēķinu; noslēdzot nomas (līzinga) līgumu; maksājot pilnu summu skaidrā naudā, iegādājoties preci tirdzniecības salonā vai kurjeram, kas piegādā preces – šis apmaksas veids ir piemērojams tikai standarta seifiem, kas tiek uzglabāti noliktavā, šis veids nav piemērojams produktiem, kas izgatavoti un nokomplektēti pēc īpaša Pircēja pieprasījuma.
4.2. Ja izmainās Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīti dati, Pircējs nekavējoties tos atjauno.
4.3. Pircējs apņemas apstiprināt maksājuma rīkojumu Pircēja internetbankā, uz kuru ir norāde interneta veikalā (tajā gadījumā, ja Pardevējs ar Pircēja banku ir noslēdzis atbilstošu līgumu), vai arī var veikt apmaksu no jebkuras citas bankas. Ja Pircējs par precēm maksā saskaņā ar rēķina priekšapmaksu kontā, šī apmaksa ir jāveic līdz beidzas rēķina priekšapmaksas termiņš. Ja Pircējs apmaksu nav veicis rēķinā norādītajā termiņā un maksājuma rīkojums nav apstiprināts, vai individuāli nav paziņots Pārdevējam uz e-pastu, ka maksājums ir veikts, Pārdevējs ir tiesīgs uzskatīt, ka Pircējs atsakās no pirkšanas – pārdošanas līguma un atceļ pasūtījumu.
4.4. Pircējs, iegādājies preci apņemas ievērot visus metodiskos Pārdevēja norādījumus un izmantot preci stingrā saskaņā ar sniegto lietošanas instrukciju. Pretējā gadījumā Pardevējs nav atbildīgs par preces bojājumiem, drošības līmeni un nedod nekādas Ražotāja garantijas.
4.5. Pircējs apņemas ievērot visus Noteikumus un LR tiesību aktos paredzētās prasības.

5. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS

5.1. Ja Pircējs mēģina kaut kādā veidā kaitēt interneta veikala darbam vai stabilai darbībai, Pārdevējs var bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apturēt (izbeigt) viņa piekļuvi interneta veikalam un nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja zaudējumiem šī iemesla dēļ.
5.2. Pārdevējam ir tiesības uz saviem ieskatiem mainīt šos Noteikumus, par to paziņojot interneta veikala mājas lapā. Izmaiņas stājas spēkā no paziņošanas brīža un ir spēkā visiem darījumiem, kas veikti pēc šī paziņojuma publicēšanas.
5.3. Mājas lapas teksta un grafisko informācija, kas tiek aizsargāta saskaņā ar LR Autortiesību likumu, ir atļauts kopēt un drukāt (izņemot trešajām personām piederošu informāciju). Tomēr, veicot vietnes satura vai tā daļas publicēšanu (citātu), obligāti jānorāda primāro informācijas avotu (t.i. vietni un autoru).
5.4. Pārdevējam ir citas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētās tiesības.

6. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI UN GARANTIJAS

6.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt apstākļus, kas ļauj Pircējam pareizi izmantot interneta veikala sniedzamos pakalpojumus.
6.2. Pārdevējs apņemas ievērot citas prasības, kas noteiktas šajos Noteikumos.
6.3. Pārdevējs garantē preču kvalitāti.

7. PREČU PIEGĀDE

7.1. Preces tiek piegādātas un izkrautas visā Latvijā, uz Pircēja norādīto piegādes vietu, līdz ēkas pirmajām durvīm. Šķēršļu gadījumā, kas traucē transportlīdzekļa piebraukšanai pie ēkas vai citas Pircēja norādītas piegādes vietas, preces tiek izkrautas tuvākajā vietā, kur iespējams piebraukt transportlīdzeklim.
7.2. Saskaņā ar Pircēja vajadzībām ir piemērojams preces uznešanas pakalpojums. Uznešanas pakalpojums ir pieejams Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Valmierā..
7.3. Preces tiek atnestas no preces izkraušanas vietas līdz Pircēja norādītai vietai ēkā, līdz vietai, kur preces tika izkrautas bezmaksas, ja preces svars nepārsniedz 30 kg.
7.4. Ja preces svars pārsniedz 30 kg, tiek piemērots preces uznešanas nodoklis, ko nosaka atkarībā no preces svara un piegādes vietas.
7.5. Preces uznešanas pakalpojums tiek pasūtīts atsevišķi, līdz brīdim, kad tiek maksāts par precēm un izvēlētiem pakalpojumiem. Ja preces svars pārsniedz 30 kg svaru, Preces uznešanas pakalpojumus apmaksā Pircējs. Atsevišķos Pārdevēja norādītos gadījumos preces uznešanas pakalpojumu sedz Pārdevējs.
7.6. Preces montāžas pakalpojums ir jāpasūta atsevišķi, tas nav iekļauts cenā.
7.7. Preces piegādes brīdī Pircējs, vai atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvis, kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbauda preces iepakojuma stāvokli, preču daudzumu, kvalitāti un sortimentu.
7.7.1. Ja tiek konstatēti preces iepakojuma bojājumi, preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta neatbilstība (-as), Pircējs, vai ņemot vērā atsevišķu gadījumu, Pircēja pārstāvis nepieņem šādas preces. Šajā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju, vai ar Pircēja pārstāvi, fiksē pārkāpumus, nofotografē preces un aizpilda brīvas formas pārkāpumu aktu, kuru paraksta saņēmējs un transporta uzņēmuma pārstāvis.
7.7.2. Pircējam, vai atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvim, pieņemot preces un parakstoties transporta uzņēmuma pārstāvja sniegtajā datu glabāšanas ierīcē vai parakstoties ierastajā veidā, nenorādot nekādus trūkumus un apstiprinot preces saņemšanu, tiek uzskatīts, ka preces piegādātas pienācīgi, preces iepakojums nav bojāts, preču daudzums, kvalitāte, sortiments atbilst pirkšanas – pārdošanas līguma nosacījumiem; papildus pakalpojumi, kas norādīti datu glabāšanas ierīcē vai ierastajā piegādes apstiprinājuma dokumentā ir pienācīgi izpildīti, ja nav pierādīts pretējais.
7.8. Pēc preces piegādes un nodošanas uz Pircēja norādītu adresi, tiek uzskatīts, ka preces Pircējam ir nodotas, neatkarīgi no tā, vai preces pieņem Pircējs, vai jebkura cita persona, kas preces pieņēma norādītajā adresē. Ja plānotajā preču piegādes dienā preces nav piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās preces piegādes datuma, par to informē Pārdevēju.
7.9. Ja preces saņem Pircēja pilnvarota persona, Pircēja pienākums ir norādīt preces saņēmēja datus, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju.

8. ATBILDĪBA

8.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas izriet no reģistrācijas veidlapā sniegto datu nepilnības vai nepareizības.
8.2. Par pirkšanas – pārdošanas līguma pārkāpumu, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, puses atbild saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto kārtību.
8.3. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat tad, ja Pircējs nokļūst šajās vietnēs ar Pārdevēja interneta veikalā esošajām norādēm.
8.4. Pārdevējs nav atbildīgs par interneta veikalā sniegto preču krāsu, formu vai citiem parametriem, kas neatbilst faktiskajam preces izmēram un krāsai, Pircēja izmantotā monitora īpatnību dēļ.

9. PERSONAS DATU APSTRĀDE

9.1. Uzklikšķinot uz pasūtījuma apstiprināšanas pogas, Pircējs apstiprina, ka viņš un viņa pārstāvji (Pircējam ir pārstāvju piekrišana) piekrīt sniegt Pārdevējam šajos Noteikumos un reģistrācijas veidlapā norādīt savus personas datus un neiebilst, ka Pircēja un (vai) viņa pārstāvju sniegtos personas datus Pārdevējs izmantotu tiešsaistes mārketingā.
9.2. Pārdevējs apņemas nenodot personīgos datus trešajām personām bez Pircēja piekrišanas, izņemot gadījumus, kas paredzēti LR likumos.
9.3. Uzklikšķinot uz pasūtījuma apstiprinājuma pogas, Pircējs apstiprina, ka viņš un (vai) viņa pārstāvji (Pircējam ir pārstāvju piekrišana) piekrīt, saņemot preces, preču saņemšanas vietā sniegt Pārdevejam un (vai) trešajai personai, kas pēc Pārdevēja norādījuma piegādājusi preces, personas identifikācijas dokumentu: pasi, personas identifikācijas karti, jauna parauga vadītāja apliecību, lai varētu pienācīgi identificēt Pircēju un (vai) viņa pārstāvjus tiešsaistes tirdzniecības mērķī. Pircējs arī apstiprina, ka viņš un (vai) viņa pārstāvji (Pircējam ir pārstāvju piekrišana) piekrīt, ka preču saņemšanas laikā, preču saņemšanas vietā, Pārdevējs un (vai) trešā persona, kas pēc Pārdevēja norādījuma piegādājusi preces, pierakstītu Pircēja un (vai) viņa pārstāvja sniegto identificējoša dokumenta datus un šos datus apstrādātu (ieskaitot, bet neierobežojot šo datu nodošanu Pārdevējam) tiešsaistes tirdzniecības nolūkā.
9.4. Uzklikšķinot uz pasūtījuma apstiprinājuma pogas, Pircējs apstiprina, ka viņš (ja Pircējs ir fiziska persona) un viņa pārstāvji ir informēti par savām tiesībām iepazīties ar jūsu personas datiem, ko apstrādā Pādevējs, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt labot, iznīcināt savus datus vai apturēt savu personas datu apstrādi, ja datu apstrāde pārkāpj paredzētos likumus, iebilst pret to, ka personas dati tiktu apstrādāti kādā no mērķiem.
9.5. Uzklikšķinot uz pasūtījuma apstiprinājuma pogas, Pircējs apstiprina, ka viņš un viņa pārstāvji zina par savam tiesībām atteikties no savu datu sniegšanas, taču apzinās, ka personas dati ir nepieciešami un obligāti, lai identificētu Pircēju un (vai) viņa pārstāvjus tiešsaistes tirdzniecības nolūkos, un, ja personas dati netiks sniegti un (vai) nepiekrītot, ka tie tiks apstrādāti tiešsaistes tirdzniecības nolūkā, nevarēs noslēgt un (vai) izpildīt līgumu.

10. INFORMĀCIJAS NOSŪTĪŠANA

10.1. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta uz e-pastu, ko Pircējs ir norādījis reģistrācijas veidlapā.
10.2. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus nosūta uz Pārdevēja interneta veikala sadaļā ,,Kontakti’’ norādītu adresi.

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1. Šie Noteikumi neierobežo Pircēja (lietotāja) tiesības, ko nosaka LR tiesību akti, tai skaitā, tiesības iegādājoties nekvalitatīvas preces vai pakalpojumus.
11.2. Visas domstarpības, kas rodas saskaņā ar šo pirkšanas – pārdošanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja puses nevar panākt vienošanos, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

SAFFORT NORTHERN EUROPE